تبلیغات
احادیث وروایات ودعا - حروف ابجد
جمعه 4 آذر 1384

حروف ابجد

   نوشته شده توسط: علی رضا ولی نژاد    نوع مطلب :خواص آیات واذکار ،

به در خواست دوست عزیزم آقا مهدی گل برای همه دوستانم

حروف ابجد

حروف ابجد بر دو نوع صغیر و کبیر می باشد .

ابجد صغیر :

(الف =1 )،(ب = 2 ) ، ( ج  = 3 ) ، ( د = 4 ) ، (ه = 5 ) ، ( و = 6 ) ، ( ز = 7 ) ، ( ح = 8 ) ، ( ط = 9 ) ، ( ی = 10 ) ، ( ک = 8 ) ، ( ل = 6 ) ، ( م = 4 ) ، ( ن = 2 ) ، ( س = ساقط ) ، ( ع = 10 ) ، ( ف = 8 ) ، ( ص = 6 ) ، ( ق = 4 ) ، ( ر = 8 ) ، ( ش = ساقط ) ، ( ت = 4 ) ، ( ث = 8 ) ، ( خ = ساقط ) ، ( ذ = 4 ) ، ( ض = 8 ) ، ( ظ = ساقط ) ، ( غ = 4 ) .

ابجد کبیر :

(الف =1 )،(ب = 2 ) ، ( ج  = 3 ) ، ( د = 4 ) ، (ه = 5 ) ، ( و = 6 ) ، ( ز = 7 ) ، ( ح = 8 ) ، ( ط = 9 ) ، ( ی = 10 ) ،( ک = 20 ) ،( ل =30 ) ، ( م = 40 ) ، ( ن = 50 ) ، ( س = 60 ) ، ( ع = 70 ) ، ( ف = 80 ) ، ( ص = 90 ) ، ( ق = 100 ) ، ( ر = 200 ) ، ( ش = 300 ) ، ( ت = 400 ) ، ( ث = 500 ) ، ( خ = 600 ) ، ( ذ = 700 ) ، ( ض = 800 ) ، ( ظ = 900 ) ، ( غ = 1000 ) .

باید به عرض برسانم که تنها حروف ابجد از جمله خواصی بسیار دارد ، که اکنون به طور خلاصه گفته می شود .

1-     هر گاه 28 حرف ابجد را در ورقع ای نوشته و بخواهد آنان را مسخر کند ، ورقه را در آب انداخته و آب را به خورد آنان دهد .

2-     می توان با 28 حرف ابجد دشمن را سرگردان کرد .

3-     می توان با 28 حرف ابجد دشمن را صدمه زد یا هلاک گردان .

4-     هر گاه 28 حرف را بر روی کاغذی نوشته وآن را در خاک دفن کنید به نیت آن غائب احضار گردد بحق تعالی غایب پیدا می گردد .

5-     به جهت محبت این حروف را نوشته بر روی کاغذی و آن را آب کشیده و آبرا بخورد مطلوب دهد بیقرار میگردد .

6-     هر گاه 28 حرف ابجد را بر روی کاغذ نوشته و آن را بر گردن طفل آویزان کند هرگز نترسد .

7-     هر گاه 28 حرف ابجد را بر روی کاغذ نوشته وکسی که طالب علم باشد ، کاغذ را آب کشیده بخورد ذهن او قوی گردد .

8-     هر گاه 28 حرف ابجد را بر روی کاغذ نوشته وآن را بر درختی کم ثمر ببندد ثمره آن زیاد می گردد .

هر گاه 28 حرف ابجد را بر روی کاغذ نوشته ودر چاهی که کم آب می باشد انداخته آب آن چاه زیاد می شود .

باید به عرض برسانم که هر سال 12 ماه دارد ، هر ماه را طالعی گفته اند ، در زمان حضرت سلیمان که هر انسانی روزگار او شبیه  یکی از این دوازده طالع می شود و آن 12 طالع به نام :

1 – حمل ، 2 – ثور ، 3 – جوزا ، 4 – سرطان ،  5 – اسد ، 6 – سنبله ، 7 – میزان ،

8 – عقرب ، 9 – قوس ، 10 – جدی ، 11 – دلو ، 12 – حوت ، میباشد .

هر گاه بخواهید طالع شخصی را پیدا کنید  :

باید نام و نام مادر او را به ابجد کبیر در آورده و با هم جمع کنید ، سپس حاصل جمع را تقسیم بر 12  کرده و باقیمانده طالع شخص می گردد .

توجه !

اگر زمانی باقیمانده صفر باشد باید نام تنها را تقسیم بر دوازده کنید و باقیمانده طالع آن شخص می شود .

و باید بدانید که فرق حروف ابجد با حروف فارسی این است که در حروف فارسی 32 حرف داریم اما در ابجد 28 حرف داریم و فرق آنها در 4 حرع ( گ- چ- پ- ژ ) میباشد و در هنگام استفاده از حروف ابجد در فارسی این حروف حذف می گردد .

مانند آقای هوشنگ بنت ژاله وقتی می خواهیم طالع آقای هوشنگ را حساب کنیم به طریق زیر عمل می کنیم ،

       ه        و        ش        ن       گ       بنت       ژ     ا      ل      ه 

             5        6        300     50      خالی    بنت   خالی    1    30    5

 

                       361                +                  36

جمع عدد هوشنگ به  عدد ابجد  کبیر می شود ،

50 + 300 + 6 + 5 = 361

جمع عدد ژاله به ابجد کبیر می شود ،

5 + 30 + 1 = 36 

مجموع نام و نام مادر می شود ،

361 + 36 = 397

چون که  دوازده طالع در سال داریم تقسیم بر 12 می کنیم و باقیمانده از تقسیم طالع هوشنگ می شود ،

397تقسیم بر 12 نتیجه باقیمانده 1 می شود ، و طالع آن حمل میباشد .

 

 

هر گاه بخواهید حساب کنید که آیا آقای محمد   زاده  مریم با خانوم فاطمه    زاده  بتول

 می توانند ازدواج بکنند یا نه ؟ آیا ستاره این دو نفر با هم جفت هست یا نه ؟ و در آینده تا آخر با هم زندگی میکنند یا نه ؟

 

    اول نام ونام مادر هر دو را به ابجد کبیر در آورده و بعد جدا جدا حساب کرده و بعد تقسیم می کنیم .

لطفا به موارد زیر توجه کامل فرمایید ،

اول آقای  م   ح   م   د   زاده  م     ر     ی      م 

           40 ،8 ،40 ،4      40 ، 200 ،10 ، 40 

    خانم   ف    ا    ط    م    ه    زاد     ب     ت     و     ل 

          80 ، 1 ، 9 ، 40 ، 5            2 ، 400 ،  6 ،  30

 

جمع عدد محمد 92 + جمع عدد مریم 290           438 + 135   

 

 

573               +               382         

 

 

955

مجموع چهار اسم بالا برابر است با :955

اکنون 955 را بر 5 تقسیم می کنیم ،

اگر باقیمانده تقسیم بالا 1  یا  3 یا  5  شود این دو به هم می رسند و ستاره آنها جفت می باشد وتا آخر با هم زندگی می کنند.

باقی مانده تقسیم بالا 5 می گردد که ستاره این دو نفر با هم جفت است وبه هم می رسند و موفق به ازدواج می شوند .

 

اگر باقیمانده تقسیم 2  یا  4  گردد این دو نفر به هم نمی رسند وستاره آنها جفت نمی باشد و تا آخر با هم زندگی نمی کنند .

توجه !

اگرزمانی  باقیمانده تقسیم صفر گردد معلوم میشود که یک طرف از خانواده طرفین با ازدواج موافق نمی باشند و ستاره آنها به طور قطعی جفت نمی باشد .

 

فایده بسیارمهم :

 

هر گاه دعا یا طلسم یا تعویضی آتشی برای خود یا کسی نوشتید باید توجه داشته باشید که در آن نامهای اسم اعظم خداوند بخشنده  مهربان  و هر نامی از خدا  و حروف ابجد نباشد چون آتش زدن این اسما حتما مورد غضب خداوند وموکلین و رجال الغیب خواهد شد .

 

فایده :

هرگز در شب تعویض ننویسید چرا که بعدأ در منزل خود موجب جنگ و نزاع می گردد و میل نوشتن و تصمیم گرفتن با خودتان می باشد .

خواص طبع ها :

1-     طبع آتشی همیشه زود عصبانی می شود و زود خاموش می گردد و کینه در دل نگه نمی دارد وهمیشه بدن او حرارت دارد وتشنه می باشد و زود جنگ شروع میکند .

2-     طبع خاکی همیشه متواضع و فروتن و ساکت می باشد و با حرمت وبا احترام با دیگران زندگی میکند .

3-     طبع بادی همیشه مغرور و تند خو میباشد و حرکات خود را پنهان از چشم دیگران انجام می دهد و بسیار زیرک  وکینه ای می باشد .

4-     طبع آبی همیشه مسرور شاد است و سه طبع بالا در وجودش ظاهر می گردد و همیشه از دست زبان به عذاب می افتد .

 


http://doa198.blogfa.com/
یکشنبه 26 مرداد 1393 07:40 ب.ظ
آقا محمود به لینک مراجعه کنید
محمود
یکشنبه 26 مرداد 1393 03:38 ب.ظ
سلام تورو خدا یکی جواب منو بده
محمود
شنبه 25 مرداد 1393 09:42 ب.ظ
چه شکلی باید ٢٨ حرف رو بنویسیم و نام دشمنمونو بنویسیم میشه مثال بزنید لطفا,ممنون میشم
محمود
شنبه 25 مرداد 1393 09:38 ب.ظ
چه شکلی باید ٢٨ حرف رو بنویسیم و نام دشمنمونو سر جاش بنشونیم
محمود
شنبه 25 مرداد 1393 07:56 ب.ظ
آدرس ایمیلم danyal_homay@yahoo.comو شمارم 09338262646,خواهشا منو به عنوان مرید قبول کنید.میخوام به مردم خدمت کنم,من امروز این سایت رو دیدم.تورو خدا کمکم کنید,اسمم محمود مادرم رقیه و اسم همسرم ناهید و مادرش ربابه ودوماهه زندگیمونو بهم ریختن,تورو خدا کمکم کنید
محمود
شنبه 25 مرداد 1393 07:45 ب.ظ
سلام من خیلی مشکل خانوادگی پیدا کردم و مطمنم واسم دعا و.. نوشتن الان زندگیم پاشیده,اما هر طوریه میخوام مرید شما باشم و زندگی مردم رو که اینطوری پاشیده میشن درست کنم.خواهشا هم در مورد زندگیم هم اینکه مریدتون باشم کمکم کنیدخواهش میکنم بهم آدرس و شماره بدین میخوام بیام خدمتتون یاد بگیرم و خدمت کنم
محمد
شنبه 25 مرداد 1393 11:20 ق.ظ
زهرا
برای رستاره شناسی ازدواج به لینکهای زیر مراجعه کنید
برای محاسبه حروف باید توجه کنید به جای حرف پ باید ب و به جای حرف چ باید ج و به جای حرف گ باید ک و به جای حرف ژ باید ز را محاسبه کنید
ابجد پروین میشه ب ر و ی ن یعنی 2+200+6+10+50
مهمترین عامل ستاره شناسی ازدواج جفت بودن برجها هست
فقط برج دختر و پسر از نظر جفت بودن با هم مقایسه میشوند
به لینکها مراجعه و با دقت مطالعه و محاسبه کنید
http://www.uplooder.net/img/image/45/3cda8e924d62a9b3f80c3438d69216cd/borgha.jpg
شنبه 25 مرداد 1393 11:09 ق.ظ
محمد
http://jasemhasani.persianblog.ir/post/44/
شنبه 25 مرداد 1393 11:04 ق.ظ
محمد
http://doa198.blogfa.com/
شنبه 25 مرداد 1393 11:02 ق.ظ
محمد
http://www.uplooder.net/img/image/64/3f50e3d1b6849b015bdc387700fb657a/220.JPG
شنبه 25 مرداد 1393 10:59 ق.ظ
محمد
http://www.uplooder.net/img/image/82/44afa5d0cb1dc3b5cfdbbf7dbacc1c58/110.JPG
شنبه 25 مرداد 1393 10:58 ق.ظ
محمد
زهرا
جمعه 24 مرداد 1393 01:34 ب.ظ
سلام چرا هیچکس جواب نمیده سوالم برام خیلی مهمه
لطف کنید و جواب بدین ممنون میشم
زهرا
جمعه 24 مرداد 1393 01:33 ب.ظ
سلام چرا هیچکس جواب نمیده سوالم برام خیلی مهمه
لطف کنید و جواب بدین ممنون میشم
reza
پنجشنبه 16 مرداد 1393 11:19 ب.ظ
محدوده سحر را ذهن مشخص می کند. امید وارم اول بدانید که چه مراحلی (بامدرک) دارد بعد انجام دهید
زهرا
شنبه 11 مرداد 1393 02:18 ب.ظ
سلام نامم زهرا و نام مادرم پروین
نام خواستگارم حجت و نام مادرش سارا هست میشه راهنماییم کنید و بگین که ستاره هامون جفت هستن یانه و بقیه چیزایی که لازمه بدونم؟
زهرا
شنبه 11 مرداد 1393 02:14 ب.ظ
سلام نامم زهرا و نام مادرم پروین
نام خواستگارم حجت و نام مادرش سارا هست میشه راهنماییم کنید و بگین که ستاره هامون جفت هستن یانه و بقیه چیزایی که لازمه بدونم؟
لیلا
جمعه 10 مرداد 1393 10:57 ق.ظ
سلام آقا ابراهیم . من در کتاب مفاتیح المغالیق محمود دهدار خوانده ام که باید اسم شخص و مادر را باید با حروف جمل وسیط حساب کنند.
ابراهیم
دوشنبه 6 مرداد 1393 12:50 ق.ظ
البته ببخشید كاملا دوستانه گفتم.
ابراهیم
دوشنبه 6 مرداد 1393 12:45 ق.ظ
ببخشید فك كنم اشتباهی صورت گرفته كسی طالع كسی رو با ابجد كبیر نمیگیره با ابجد صغیر میگیرن.
محمد
جمعه 27 تیر 1393 08:26 ب.ظ
ساحل
اگه اسم مادر کسی رو ندونید هیچ کاری نمیشه کرد
تازه باید مطمعن باشید که اسم مطابق شناسنامه اش باشه
ساحل
جمعه 27 تیر 1393 04:00 ب.ظ
سلام اگه اسم مادر شخص مقابل را ندونیم باید چکار کرد
محمد
چهارشنبه 25 تیر 1393 10:24 ب.ظ
کاظم
به هر صورتی که نوشته میشه محاسبه میشه
نحوه تلفظ و خواندن اسم ملاک نیست

کاظم
چهارشنبه 25 تیر 1393 07:08 ب.ظ
ابجد کلمات موسی الرضا یا خیرالنسا که ال خوانده نمیشن چطوره؟ال رو درمحاسبه باید گرفت یا نه؟
لیلا
سه شنبه 24 تیر 1393 10:11 ق.ظ
سلام ببخشید اشتباه حساب کردم طالع شما جدی است. حروف ظلمانی اسم هارا حساب نمیکنیم.
لیلا
دوشنبه 23 تیر 1393 06:43 ب.ظ
سلام طالع شما قوس است
زهرا
دوشنبه 23 تیر 1393 05:48 ب.ظ
سلام
خسته نباشید
ابجد اسمم رو چطور پیدا کنم
اسمم زهرا و مادرم پروین هست
محمد
شنبه 21 تیر 1393 10:27 ق.ظ
سهراب
بنده صاحب سایت نیستم
طبق تجربیات خودم در حد توان به سوالات دوستان جواب میدم
تا اونجایی که من اطلاع دارم البته در زمینه دعا نویسی اطلاعات زیادی ندارم ولی با توجه به حروف ع ظ ی م که در سنگ حکاکی شده بنظرم باید دعای خیر باشه
شما نگران نباشید و بنظرم نیازی هم نیست کاری انجام بدین یا نیازی نیست برای ابطالش به سراغ دعانویس برید
برای کسب اطلاعات بیشتر به لینک 2 پاسخ قبلی مراجعه کنید
سهراب
شنبه 21 تیر 1393 10:16 ق.ظ
جواب دریافت نکردمچ44
http://doa198.blogfa.com/
پنجشنبه 19 تیر 1393 06:09 ب.ظ
سایت معتبر
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30