تبلیغات
احادیث وروایات ودعا - حروف ابجد
جمعه 4 آذر 1384

حروف ابجد

   نوشته شده توسط: علی رضا ولی نژاد    نوع مطلب :خواص آیات واذکار ،

به در خواست دوست عزیزم آقا مهدی گل برای همه دوستانم

حروف ابجد

حروف ابجد بر دو نوع صغیر و کبیر می باشد .

ابجد صغیر :

(الف =1 )،(ب = 2 ) ، ( ج  = 3 ) ، ( د = 4 ) ، (ه = 5 ) ، ( و = 6 ) ، ( ز = 7 ) ، ( ح = 8 ) ، ( ط = 9 ) ، ( ی = 10 ) ، ( ک = 8 ) ، ( ل = 6 ) ، ( م = 4 ) ، ( ن = 2 ) ، ( س = ساقط ) ، ( ع = 10 ) ، ( ف = 8 ) ، ( ص = 6 ) ، ( ق = 4 ) ، ( ر = 8 ) ، ( ش = ساقط ) ، ( ت = 4 ) ، ( ث = 8 ) ، ( خ = ساقط ) ، ( ذ = 4 ) ، ( ض = 8 ) ، ( ظ = ساقط ) ، ( غ = 4 ) .

ابجد کبیر :

(الف =1 )،(ب = 2 ) ، ( ج  = 3 ) ، ( د = 4 ) ، (ه = 5 ) ، ( و = 6 ) ، ( ز = 7 ) ، ( ح = 8 ) ، ( ط = 9 ) ، ( ی = 10 ) ،( ک = 20 ) ،( ل =30 ) ، ( م = 40 ) ، ( ن = 50 ) ، ( س = 60 ) ، ( ع = 70 ) ، ( ف = 80 ) ، ( ص = 90 ) ، ( ق = 100 ) ، ( ر = 200 ) ، ( ش = 300 ) ، ( ت = 400 ) ، ( ث = 500 ) ، ( خ = 600 ) ، ( ذ = 700 ) ، ( ض = 800 ) ، ( ظ = 900 ) ، ( غ = 1000 ) .

باید به عرض برسانم که تنها حروف ابجد از جمله خواصی بسیار دارد ، که اکنون به طور خلاصه گفته می شود .

1-     هر گاه 28 حرف ابجد را در ورقع ای نوشته و بخواهد آنان را مسخر کند ، ورقه را در آب انداخته و آب را به خورد آنان دهد .

2-     می توان با 28 حرف ابجد دشمن را سرگردان کرد .

3-     می توان با 28 حرف ابجد دشمن را صدمه زد یا هلاک گردان .

4-     هر گاه 28 حرف را بر روی کاغذی نوشته وآن را در خاک دفن کنید به نیت آن غائب احضار گردد بحق تعالی غایب پیدا می گردد .

5-     به جهت محبت این حروف را نوشته بر روی کاغذی و آن را آب کشیده و آبرا بخورد مطلوب دهد بیقرار میگردد .

6-     هر گاه 28 حرف ابجد را بر روی کاغذ نوشته و آن را بر گردن طفل آویزان کند هرگز نترسد .

7-     هر گاه 28 حرف ابجد را بر روی کاغذ نوشته وکسی که طالب علم باشد ، کاغذ را آب کشیده بخورد ذهن او قوی گردد .

8-     هر گاه 28 حرف ابجد را بر روی کاغذ نوشته وآن را بر درختی کم ثمر ببندد ثمره آن زیاد می گردد .

هر گاه 28 حرف ابجد را بر روی کاغذ نوشته ودر چاهی که کم آب می باشد انداخته آب آن چاه زیاد می شود .

باید به عرض برسانم که هر سال 12 ماه دارد ، هر ماه را طالعی گفته اند ، در زمان حضرت سلیمان که هر انسانی روزگار او شبیه  یکی از این دوازده طالع می شود و آن 12 طالع به نام :

1 – حمل ، 2 – ثور ، 3 – جوزا ، 4 – سرطان ،  5 – اسد ، 6 – سنبله ، 7 – میزان ،

8 – عقرب ، 9 – قوس ، 10 – جدی ، 11 – دلو ، 12 – حوت ، میباشد .

هر گاه بخواهید طالع شخصی را پیدا کنید  :

باید نام و نام مادر او را به ابجد کبیر در آورده و با هم جمع کنید ، سپس حاصل جمع را تقسیم بر 12  کرده و باقیمانده طالع شخص می گردد .

توجه !

اگر زمانی باقیمانده صفر باشد باید نام تنها را تقسیم بر دوازده کنید و باقیمانده طالع آن شخص می شود .

و باید بدانید که فرق حروف ابجد با حروف فارسی این است که در حروف فارسی 32 حرف داریم اما در ابجد 28 حرف داریم و فرق آنها در 4 حرع ( گ- چ- پ- ژ ) میباشد و در هنگام استفاده از حروف ابجد در فارسی این حروف حذف می گردد .

مانند آقای هوشنگ بنت ژاله وقتی می خواهیم طالع آقای هوشنگ را حساب کنیم به طریق زیر عمل می کنیم ،

       ه        و        ش        ن       گ       بنت       ژ     ا      ل      ه 

             5        6        300     50      خالی    بنت   خالی    1    30    5

 

                       361                +                  36

جمع عدد هوشنگ به  عدد ابجد  کبیر می شود ،

50 + 300 + 6 + 5 = 361

جمع عدد ژاله به ابجد کبیر می شود ،

5 + 30 + 1 = 36 

مجموع نام و نام مادر می شود ،

361 + 36 = 397

چون که  دوازده طالع در سال داریم تقسیم بر 12 می کنیم و باقیمانده از تقسیم طالع هوشنگ می شود ،

397تقسیم بر 12 نتیجه باقیمانده 1 می شود ، و طالع آن حمل میباشد .

 

 

هر گاه بخواهید حساب کنید که آیا آقای محمد   زاده  مریم با خانوم فاطمه    زاده  بتول

 می توانند ازدواج بکنند یا نه ؟ آیا ستاره این دو نفر با هم جفت هست یا نه ؟ و در آینده تا آخر با هم زندگی میکنند یا نه ؟

 

    اول نام ونام مادر هر دو را به ابجد کبیر در آورده و بعد جدا جدا حساب کرده و بعد تقسیم می کنیم .

لطفا به موارد زیر توجه کامل فرمایید ،

اول آقای  م   ح   م   د   زاده  م     ر     ی      م 

           40 ،8 ،40 ،4      40 ، 200 ،10 ، 40 

    خانم   ف    ا    ط    م    ه    زاد     ب     ت     و     ل 

          80 ، 1 ، 9 ، 40 ، 5            2 ، 400 ،  6 ،  30

 

جمع عدد محمد 92 + جمع عدد مریم 290           438 + 135   

 

 

573               +               382         

 

 

955

مجموع چهار اسم بالا برابر است با :955

اکنون 955 را بر 5 تقسیم می کنیم ،

اگر باقیمانده تقسیم بالا 1  یا  3 یا  5  شود این دو به هم می رسند و ستاره آنها جفت می باشد وتا آخر با هم زندگی می کنند.

باقی مانده تقسیم بالا 5 می گردد که ستاره این دو نفر با هم جفت است وبه هم می رسند و موفق به ازدواج می شوند .

 

اگر باقیمانده تقسیم 2  یا  4  گردد این دو نفر به هم نمی رسند وستاره آنها جفت نمی باشد و تا آخر با هم زندگی نمی کنند .

توجه !

اگرزمانی  باقیمانده تقسیم صفر گردد معلوم میشود که یک طرف از خانواده طرفین با ازدواج موافق نمی باشند و ستاره آنها به طور قطعی جفت نمی باشد .

 

فایده بسیارمهم :

 

هر گاه دعا یا طلسم یا تعویضی آتشی برای خود یا کسی نوشتید باید توجه داشته باشید که در آن نامهای اسم اعظم خداوند بخشنده  مهربان  و هر نامی از خدا  و حروف ابجد نباشد چون آتش زدن این اسما حتما مورد غضب خداوند وموکلین و رجال الغیب خواهد شد .

 

فایده :

هرگز در شب تعویض ننویسید چرا که بعدأ در منزل خود موجب جنگ و نزاع می گردد و میل نوشتن و تصمیم گرفتن با خودتان می باشد .

خواص طبع ها :

1-     طبع آتشی همیشه زود عصبانی می شود و زود خاموش می گردد و کینه در دل نگه نمی دارد وهمیشه بدن او حرارت دارد وتشنه می باشد و زود جنگ شروع میکند .

2-     طبع خاکی همیشه متواضع و فروتن و ساکت می باشد و با حرمت وبا احترام با دیگران زندگی میکند .

3-     طبع بادی همیشه مغرور و تند خو میباشد و حرکات خود را پنهان از چشم دیگران انجام می دهد و بسیار زیرک  وکینه ای می باشد .

4-     طبع آبی همیشه مسرور شاد است و سه طبع بالا در وجودش ظاهر می گردد و همیشه از دست زبان به عذاب می افتد .

 


روح اله
یکشنبه 30 آبان 1395 11:09 ب.ظ
سلام . در محاسبه رابطه بین پسر و دختر با حروف ابجد باید اعداد حروف پسر و دختر رو تقسیم بر ۵ کرد نه ۱۲ . تقسیم اعداد بر ۱۲ برای محاسبه طالع و تقدیر هر شخص برای خودش می باشد و باید اعداد اسم شخص و مادرش محاسبه و تقسیم بر ۱۲ شود و در بین طالع های ۱۲ گانه مشخص شود . من ۸ ساله با حروف ابجد آشنا شدم و با تجربه به نتیجه رسیدم
چهارشنبه 12 آبان 1395 05:49 ب.ظ
تا کی خرافات تا کی مزخرف تا کی هرزه گویی ؟؟؟ ؟؟؟ ؟؟؟
چهارشنبه 12 آبان 1395 05:48 ب.ظ
لطفا کوس شعر تانرا جمع نمایید
سیده لیلا
سه شنبه 11 آبان 1395 02:39 ب.ظ
سلام استاد
در محاسبه اینکه زن زودتر میمیره یا مرد اگه باقیمانده صفر بشه تکلیف چیه
سبحان
یکشنبه 2 آبان 1395 09:23 ق.ظ
دوستان با ماشین حساب تقسیم کنید پشت مثلا اگر جواب شد 44.25 پشت اعشار رو در 12 ضرب کنید باقیمانده بدست میاد
یعنی :
44.25-44=0.25
0.25*12=3
زینب
شنبه 1 آبان 1395 02:00 ب.ظ
سلام خسته نباشید
لطفا برای به دست آوردن جواب درست راهنمایی کنید .تقسیم نه با ماشین حساب نه دستی اصلا درست در نمیاد .یه وقتای هم اعشاری در میاد اگه واقعا فصدتون کمک کردنه لطفا کامل و شفاف بگید
parastoo
شنبه 10 مهر 1395 10:08 ق.ظ
به نظر من تا حدودی درست به نظر میاد.اینکه ستاره های امام علی و حضرت فاطمه باهم جفت نیست هم کاملا درسته چون اگه بیشتر دقت کنین با اینکه باهم ازدواج کردن ولی عمر حضرت فاطمه کم بود و برحمت خدا رفتند در نتیجه مدت طولانی باهم زندگی نکردند.حتی اگه طالع بینی ابجدی هم بگیرین در طالع امام علی نوشته شده که زن جفت در طالع داره که دقیقا هم همینطور شد.حتی پدر و مادر خودم ستاره هاشون بهم نمیخورد با هم ازدواج کردن بچه دار شدن اما مدت طولانی یا تا آخر عمر باهم زندگی نکردن چون پدرم فوت شدن.درنتیجه مادرم تنها موند.پس تا حدودی صحت داره.علوم غریبه چیزی نیس که الکی یا قلابی باشه به متافیزیک هم مربوطه هیچ چیز تو دنیا بی دلیل رخ نمیده اما به این معتقد باشید که سرنوشت دست خودمون و خداست و هرچیزی با اراده خدا تغییر میکنه.
صدیقه
پنجشنبه 1 مهر 1395 06:54 ب.ظ
تقسیم رو روی دفتر و مثل دوران ابتدایی انجام بدین ک باقیمانده و خارج قسمت داشته باشین
mmmgiti
سه شنبه 30 شهریور 1395 11:52 ب.ظ
درجه طالع من 24 نمیشه از 30 کم کرد میشه منفی7 یعنی همون 7،؟؟؟!!
محمد
دوشنبه 29 شهریور 1395 12:01 ق.ظ
دوستان بجای تقسیم منها کنید درست درمیاد.
مثلا باید تقسیم بر 5 شود منهای پنج کنید تا آنقدر که دیگه کمتر از یک یا بیشتر از پنج نماند .
هر عددی ماند جواب همان است.
زهرا
شنبه 20 شهریور 1395 08:15 ق.ظ
با سلام
اسم خودم و مادرم زهرا و كبری
شخص: خسرو و مادر روح انگیز
میشه حساب كنید برام؟؟؟؟
سهیلا
سه شنبه 2 شهریور 1395 11:58 ق.ظ
دوستان هرکی بلده لطفا اینو برام حساب کنه ممنون میشم
ولی ابن نادره و سهیلا بنت نازلی
نازلی اسم شناسنامه ای مادرمه و ایپک اسمی که همه میشناسن
خواهشا دقیق باشه چون خودم حساب کردم اما مظمئن نیستم درسته یانه!!!!
سهیلا
سه شنبه 2 شهریور 1395 11:44 ق.ظ
باسلام جواب این سوالارو کجا باید بگیریم؟
جمعه 29 مرداد 1395 05:56 ب.ظ
اسمهایی مانند مصطفا مرتضا کبرا باید به شیوه عربی نوشته شوند مثل کبری و.. بعد محاسبه شوند یا همان لفظ الف که خودمان می گوییم مثل کبرا
NAHID
چهارشنبه 27 مرداد 1395 02:28 ب.ظ
ناهید به ابجد؟
سه شنبه 19 مرداد 1395 12:07 ب.ظ
سلام هانیه71زاده زهرا213 امبر 251 زاده معصومه 251 همه رو جمع کن تقسیم بر 5 باقیمانده اگه 1و3و5 باشه خوبه
سه شنبه 19 مرداد 1395 12:06 ب.ظ
سلام هانیه71زاده زهرا213 امبر 251 زاده معصومه 251 همه رو جمع کن تقسیم بر 5 باقیمانده اگه 1و3و5 باشه خوبه
حسین
پنجشنبه 14 مرداد 1395 01:00 ق.ظ
باید دستی روی کاغذ حساب کنید و باقیمانده هر چی باقی اومد میشه اون عدد مثلا 955 تقسیم بر پنج میخای بکنی رو کاغذ اینجوری میشه: اول 9 تقسیم بر پنج چهار باقی میاد پنج رو از بالا اضافه کن 45 تقسیم بر پنج باقیمانده میشه 0 بعد پنج رو میاری پایین تقسیم بر پنج میشه صفر باقی میاد
Royabanu
پنجشنبه 17 تیر 1395 10:18 ب.ظ
سلام
در محاسبه ابجد صغیر یا کبیر باید از نامهایی که افراد را صدا میزنند استفاده کرد یا از نامهای شناسنامه ؟
یکشنبه 9 خرداد 1395 06:06 ق.ظ
خواهشن جمع کردن حروف رو یادگرفتیم.
ولی تقسیم کردن رو نه..
اخه باچی نرم افزاریتقسیم میکنید ماشین حسابموبایل که ازیک تابی نهایت ارقام نشونم میده ..
یکشنبه 9 خرداد 1395 06:01 ق.ظ
سلام دوستان
این حروف ابجد وادعیه تمامشون درستن ولی طرز دقیق وبهتررو به ما یادنمیدن..
ولی بخداقسم یکی رو میشناسم توی شوش دانیال ادعیه نویسه ..شرطی کارنداره کارت حرام باشه یاحلال ..فقط پول میگیره....
بجان خودم شمارش رو ازگوشی یکی ازعمه هام کش رفتم یه بارباش تماس گرفتم درمورد دوست دخترم ...گفت
فقط خودت وبرسون پیشم ..بعدبهش گفتم نکنه مثل بعضی ادعیه نویسای فقط پول میگیری ...گفت میزارم دوست دخترت مثل سگ بیاددنبالت بی پرده حرف میزنه ...
ولی کارش درسته کارم رو راه لنداخت...واگه میبینید من تواین وبلاگ هستم ..هی دارم دنبال اینی میگردم که مثل اون این رموز رو یادبگیرم ..دوست ندارم واسه کارم برم پول بدم همین....
اگه کسی میخوادمشکلش وحل کنه شمارش ومیدم خودش زنگ بزنه وبره پیشش....
اسمش سید حمید پیرمرده ولی ازاون دست مریزاده..

09169239349
الهام
پنجشنبه 30 اردیبهشت 1395 02:24 ب.ظ
با سلام
اگر مجموع نام و نام مادر مضب 12 باشد پس از کم کردن12 عدد0 حاصل میشود چه باید کرد؟
شنبه 18 اردیبهشت 1395 09:22 ق.ظ
سلام میشه بگین کسی که سید چگونه ستاره اش چگونه حساب کنیم
مهدی
یکشنبه 5 اردیبهشت 1395 11:46 ب.ظ
یادتون نره حضرت زهرا تا اخر با امام علی زندگی نکرددر سن هجده سالگی شهید شد لطفا مغلطه نکنید
مهدی
یکشنبه 5 اردیبهشت 1395 11:40 ب.ظ
تمام افرادی که ناراضیند اشتباه حساب کردند ومطلب رو درست نگرفتند بقول معروف ای کیو صفر مرد حسابی طالع حضرت امیر المومنین وچکار داری مال خودت وحساب کن بعدش جواب اون هم میشه سه۳ نه صفر ونه دو
مهدی
یکشنبه 5 اردیبهشت 1395 11:34 ب.ظ
سلام اگه کسی نتونست درست محاسبه بکند با اجازه استاد بزرگوار این وبلاگ میتونه به شماره ۰۹۰۱۷۴۶۰۵۴۳ پیامک کنه تا سریع جوابش وبگم حتی میتونم بگم که این اسم مناسبش هست یا نه وچه تبعاتی براش داره
مهدی
یکشنبه 5 اردیبهشت 1395 11:28 ب.ظ
افرادی كه این علم را اراجیف میدانند خواهشا وقت خود را نگیرند یا اگر عقیده دارند بجای توهین لطفا مطالعات بیشتری بکنند
مهدی
یکشنبه 5 اردیبهشت 1395 11:24 ب.ظ
سلام كاش جواب موافقان ومخالفان این علم را میدادید واقعا استفاده میكردیم .
اعظم
جمعه 3 اردیبهشت 1395 08:28 ق.ظ
این درت نیست چون برا من و همسر سابقم جفت اومد در حالیکه طلاق گرفتیم یعنی عدد 3 باقیماندش شد و هرجا رفته بودم از قبل گفتن جدا میشم و شدم.ولی این اشتباهه محاسبش.وبرای کسی که همسرش شدم و ادم خوبیه میگه ستارتون جفت نیست درحالیکه جاهای قرانی و پیش عالمان این کار رفتم گفتن ستارم باهاش جفت است.
بنظر من این گحاسبات مشکل داره یا واضح بیان نشده
اعظم
جمعه 3 اردیبهشت 1395 08:26 ق.ظ
این درت نیست چون برا من و همسر سابقم جفت اومد در حالیکه طلاق گرفتیم یعنی عدد 3 باقیماندش شد و هرجا رفته بودم از قبل گفتن جدا میشم و شدم.ولی این اشتباهه محاسبش.وبرای کسی که همسرش شدم و ادم خوبیه میگه ستارتون جفت نیست درحالیکه جاهای قرانی و پیش عالمان این کار رفتم گفتن ستارم باهاش جفت است.
بنظر من این گحاسبات مشکل داره یا واضح بیان نشده
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30