تبلیغات
احادیث وروایات ودعا - حروف ابجد
جمعه 4 آذر 1384

حروف ابجد

   نوشته شده توسط: علی رضا ولی نژاد    نوع مطلب :خواص آیات واذکار ،

به در خواست دوست عزیزم آقا مهدی گل برای همه دوستانم

حروف ابجد

حروف ابجد بر دو نوع صغیر و کبیر می باشد .

ابجد صغیر :

(الف =1 )،(ب = 2 ) ، ( ج  = 3 ) ، ( د = 4 ) ، (ه = 5 ) ، ( و = 6 ) ، ( ز = 7 ) ، ( ح = 8 ) ، ( ط = 9 ) ، ( ی = 10 ) ، ( ک = 8 ) ، ( ل = 6 ) ، ( م = 4 ) ، ( ن = 2 ) ، ( س = ساقط ) ، ( ع = 10 ) ، ( ف = 8 ) ، ( ص = 6 ) ، ( ق = 4 ) ، ( ر = 8 ) ، ( ش = ساقط ) ، ( ت = 4 ) ، ( ث = 8 ) ، ( خ = ساقط ) ، ( ذ = 4 ) ، ( ض = 8 ) ، ( ظ = ساقط ) ، ( غ = 4 ) .

ابجد کبیر :

(الف =1 )،(ب = 2 ) ، ( ج  = 3 ) ، ( د = 4 ) ، (ه = 5 ) ، ( و = 6 ) ، ( ز = 7 ) ، ( ح = 8 ) ، ( ط = 9 ) ، ( ی = 10 ) ،( ک = 20 ) ،( ل =30 ) ، ( م = 40 ) ، ( ن = 50 ) ، ( س = 60 ) ، ( ع = 70 ) ، ( ف = 80 ) ، ( ص = 90 ) ، ( ق = 100 ) ، ( ر = 200 ) ، ( ش = 300 ) ، ( ت = 400 ) ، ( ث = 500 ) ، ( خ = 600 ) ، ( ذ = 700 ) ، ( ض = 800 ) ، ( ظ = 900 ) ، ( غ = 1000 ) .

باید به عرض برسانم که تنها حروف ابجد از جمله خواصی بسیار دارد ، که اکنون به طور خلاصه گفته می شود .

1-     هر گاه 28 حرف ابجد را در ورقع ای نوشته و بخواهد آنان را مسخر کند ، ورقه را در آب انداخته و آب را به خورد آنان دهد .

2-     می توان با 28 حرف ابجد دشمن را سرگردان کرد .

3-     می توان با 28 حرف ابجد دشمن را صدمه زد یا هلاک گردان .

4-     هر گاه 28 حرف را بر روی کاغذی نوشته وآن را در خاک دفن کنید به نیت آن غائب احضار گردد بحق تعالی غایب پیدا می گردد .

5-     به جهت محبت این حروف را نوشته بر روی کاغذی و آن را آب کشیده و آبرا بخورد مطلوب دهد بیقرار میگردد .

6-     هر گاه 28 حرف ابجد را بر روی کاغذ نوشته و آن را بر گردن طفل آویزان کند هرگز نترسد .

7-     هر گاه 28 حرف ابجد را بر روی کاغذ نوشته وکسی که طالب علم باشد ، کاغذ را آب کشیده بخورد ذهن او قوی گردد .

8-     هر گاه 28 حرف ابجد را بر روی کاغذ نوشته وآن را بر درختی کم ثمر ببندد ثمره آن زیاد می گردد .

هر گاه 28 حرف ابجد را بر روی کاغذ نوشته ودر چاهی که کم آب می باشد انداخته آب آن چاه زیاد می شود .

باید به عرض برسانم که هر سال 12 ماه دارد ، هر ماه را طالعی گفته اند ، در زمان حضرت سلیمان که هر انسانی روزگار او شبیه  یکی از این دوازده طالع می شود و آن 12 طالع به نام :

1 – حمل ، 2 – ثور ، 3 – جوزا ، 4 – سرطان ،  5 – اسد ، 6 – سنبله ، 7 – میزان ،

8 – عقرب ، 9 – قوس ، 10 – جدی ، 11 – دلو ، 12 – حوت ، میباشد .

هر گاه بخواهید طالع شخصی را پیدا کنید  :

باید نام و نام مادر او را به ابجد کبیر در آورده و با هم جمع کنید ، سپس حاصل جمع را تقسیم بر 12  کرده و باقیمانده طالع شخص می گردد .

توجه !

اگر زمانی باقیمانده صفر باشد باید نام تنها را تقسیم بر دوازده کنید و باقیمانده طالع آن شخص می شود .

و باید بدانید که فرق حروف ابجد با حروف فارسی این است که در حروف فارسی 32 حرف داریم اما در ابجد 28 حرف داریم و فرق آنها در 4 حرع ( گ- چ- پ- ژ ) میباشد و در هنگام استفاده از حروف ابجد در فارسی این حروف حذف می گردد .

مانند آقای هوشنگ بنت ژاله وقتی می خواهیم طالع آقای هوشنگ را حساب کنیم به طریق زیر عمل می کنیم ،

       ه        و        ش        ن       گ       بنت       ژ     ا      ل      ه 

             5        6        300     50      خالی    بنت   خالی    1    30    5

 

                       361                +                  36

جمع عدد هوشنگ به  عدد ابجد  کبیر می شود ،

50 + 300 + 6 + 5 = 361

جمع عدد ژاله به ابجد کبیر می شود ،

5 + 30 + 1 = 36 

مجموع نام و نام مادر می شود ،

361 + 36 = 397

چون که  دوازده طالع در سال داریم تقسیم بر 12 می کنیم و باقیمانده از تقسیم طالع هوشنگ می شود ،

397تقسیم بر 12 نتیجه باقیمانده 1 می شود ، و طالع آن حمل میباشد .

 

 

هر گاه بخواهید حساب کنید که آیا آقای محمد   زاده  مریم با خانوم فاطمه    زاده  بتول

 می توانند ازدواج بکنند یا نه ؟ آیا ستاره این دو نفر با هم جفت هست یا نه ؟ و در آینده تا آخر با هم زندگی میکنند یا نه ؟

 

    اول نام ونام مادر هر دو را به ابجد کبیر در آورده و بعد جدا جدا حساب کرده و بعد تقسیم می کنیم .

لطفا به موارد زیر توجه کامل فرمایید ،

اول آقای  م   ح   م   د   زاده  م     ر     ی      م 

           40 ،8 ،40 ،4      40 ، 200 ،10 ، 40 

    خانم   ف    ا    ط    م    ه    زاد     ب     ت     و     ل 

          80 ، 1 ، 9 ، 40 ، 5            2 ، 400 ،  6 ،  30

 

جمع عدد محمد 92 + جمع عدد مریم 290           438 + 135   

 

 

573               +               382         

 

 

955

مجموع چهار اسم بالا برابر است با :955

اکنون 955 را بر 5 تقسیم می کنیم ،

اگر باقیمانده تقسیم بالا 1  یا  3 یا  5  شود این دو به هم می رسند و ستاره آنها جفت می باشد وتا آخر با هم زندگی می کنند.

باقی مانده تقسیم بالا 5 می گردد که ستاره این دو نفر با هم جفت است وبه هم می رسند و موفق به ازدواج می شوند .

 

اگر باقیمانده تقسیم 2  یا  4  گردد این دو نفر به هم نمی رسند وستاره آنها جفت نمی باشد و تا آخر با هم زندگی نمی کنند .

توجه !

اگرزمانی  باقیمانده تقسیم صفر گردد معلوم میشود که یک طرف از خانواده طرفین با ازدواج موافق نمی باشند و ستاره آنها به طور قطعی جفت نمی باشد .

 

فایده بسیارمهم :

 

هر گاه دعا یا طلسم یا تعویضی آتشی برای خود یا کسی نوشتید باید توجه داشته باشید که در آن نامهای اسم اعظم خداوند بخشنده  مهربان  و هر نامی از خدا  و حروف ابجد نباشد چون آتش زدن این اسما حتما مورد غضب خداوند وموکلین و رجال الغیب خواهد شد .

 

فایده :

هرگز در شب تعویض ننویسید چرا که بعدأ در منزل خود موجب جنگ و نزاع می گردد و میل نوشتن و تصمیم گرفتن با خودتان می باشد .

خواص طبع ها :

1-     طبع آتشی همیشه زود عصبانی می شود و زود خاموش می گردد و کینه در دل نگه نمی دارد وهمیشه بدن او حرارت دارد وتشنه می باشد و زود جنگ شروع میکند .

2-     طبع خاکی همیشه متواضع و فروتن و ساکت می باشد و با حرمت وبا احترام با دیگران زندگی میکند .

3-     طبع بادی همیشه مغرور و تند خو میباشد و حرکات خود را پنهان از چشم دیگران انجام می دهد و بسیار زیرک  وکینه ای می باشد .

4-     طبع آبی همیشه مسرور شاد است و سه طبع بالا در وجودش ظاهر می گردد و همیشه از دست زبان به عذاب می افتد .

 


جمعه 21 شهریور 1393 01:14 ب.ظ
خیلی كبی برداری جالبی بود
محمد
جمعه 14 شهریور 1393 11:46 ق.ظ
ف

حرف حمزه میشود یک مثلا ابجد فائزه میشه 94
ف
چهارشنبه 12 شهریور 1393 11:13 ب.ظ
اگه توی اسم حرف حمزه باشه چطور حساب میشه؟
زینب
پنجشنبه 6 شهریور 1393 07:30 ق.ظ
یا هر یک از دوستا ن راهنمایی کند مثلا محسن مادر گلرخ
زینب
پنجشنبه 6 شهریور 1393 07:28 ق.ظ
اقا محمد جواب مرا لطف میکنید بدهید
زینب
پنجشنبه 6 شهریور 1393 07:24 ق.ظ
ببخشید هوشنگ مادر زاله جمع 397 تقسیم بر 12 چطور میشود 1 لطفا راهنمایی کنیدمن تقسیم میکنم میشود 33
http://doa198.blogfa.com/
یکشنبه 26 مرداد 1393 07:40 ب.ظ
آقا محمود به لینک مراجعه کنید
محمود
یکشنبه 26 مرداد 1393 03:38 ب.ظ
سلام تورو خدا یکی جواب منو بده
محمود
شنبه 25 مرداد 1393 09:42 ب.ظ
چه شکلی باید ٢٨ حرف رو بنویسیم و نام دشمنمونو بنویسیم میشه مثال بزنید لطفا,ممنون میشم
محمود
شنبه 25 مرداد 1393 09:38 ب.ظ
چه شکلی باید ٢٨ حرف رو بنویسیم و نام دشمنمونو سر جاش بنشونیم
محمود
شنبه 25 مرداد 1393 07:56 ب.ظ
آدرس ایمیلم danyal_homay@yahoo.comو شمارم 09338262646,خواهشا منو به عنوان مرید قبول کنید.میخوام به مردم خدمت کنم,من امروز این سایت رو دیدم.تورو خدا کمکم کنید,اسمم محمود مادرم رقیه و اسم همسرم ناهید و مادرش ربابه ودوماهه زندگیمونو بهم ریختن,تورو خدا کمکم کنید
محمود
شنبه 25 مرداد 1393 07:45 ب.ظ
سلام من خیلی مشکل خانوادگی پیدا کردم و مطمنم واسم دعا و.. نوشتن الان زندگیم پاشیده,اما هر طوریه میخوام مرید شما باشم و زندگی مردم رو که اینطوری پاشیده میشن درست کنم.خواهشا هم در مورد زندگیم هم اینکه مریدتون باشم کمکم کنیدخواهش میکنم بهم آدرس و شماره بدین میخوام بیام خدمتتون یاد بگیرم و خدمت کنم
محمد
شنبه 25 مرداد 1393 11:20 ق.ظ
زهرا
برای رستاره شناسی ازدواج به لینکهای زیر مراجعه کنید
برای محاسبه حروف باید توجه کنید به جای حرف پ باید ب و به جای حرف چ باید ج و به جای حرف گ باید ک و به جای حرف ژ باید ز را محاسبه کنید
ابجد پروین میشه ب ر و ی ن یعنی 2+200+6+10+50
مهمترین عامل ستاره شناسی ازدواج جفت بودن برجها هست
فقط برج دختر و پسر از نظر جفت بودن با هم مقایسه میشوند
به لینکها مراجعه و با دقت مطالعه و محاسبه کنید
http://www.uplooder.net/img/image/45/3cda8e924d62a9b3f80c3438d69216cd/borgha.jpg
شنبه 25 مرداد 1393 11:09 ق.ظ
محمد
http://jasemhasani.persianblog.ir/post/44/
شنبه 25 مرداد 1393 11:04 ق.ظ
محمد
http://doa198.blogfa.com/
شنبه 25 مرداد 1393 11:02 ق.ظ
محمد
http://www.uplooder.net/img/image/64/3f50e3d1b6849b015bdc387700fb657a/220.JPG
شنبه 25 مرداد 1393 10:59 ق.ظ
محمد
http://www.uplooder.net/img/image/82/44afa5d0cb1dc3b5cfdbbf7dbacc1c58/110.JPG
شنبه 25 مرداد 1393 10:58 ق.ظ
محمد
زهرا
جمعه 24 مرداد 1393 01:34 ب.ظ
سلام چرا هیچکس جواب نمیده سوالم برام خیلی مهمه
لطف کنید و جواب بدین ممنون میشم
زهرا
جمعه 24 مرداد 1393 01:33 ب.ظ
سلام چرا هیچکس جواب نمیده سوالم برام خیلی مهمه
لطف کنید و جواب بدین ممنون میشم
reza
پنجشنبه 16 مرداد 1393 11:19 ب.ظ
محدوده سحر را ذهن مشخص می کند. امید وارم اول بدانید که چه مراحلی (بامدرک) دارد بعد انجام دهید
زهرا
شنبه 11 مرداد 1393 02:18 ب.ظ
سلام نامم زهرا و نام مادرم پروین
نام خواستگارم حجت و نام مادرش سارا هست میشه راهنماییم کنید و بگین که ستاره هامون جفت هستن یانه و بقیه چیزایی که لازمه بدونم؟
زهرا
شنبه 11 مرداد 1393 02:14 ب.ظ
سلام نامم زهرا و نام مادرم پروین
نام خواستگارم حجت و نام مادرش سارا هست میشه راهنماییم کنید و بگین که ستاره هامون جفت هستن یانه و بقیه چیزایی که لازمه بدونم؟
لیلا
جمعه 10 مرداد 1393 10:57 ق.ظ
سلام آقا ابراهیم . من در کتاب مفاتیح المغالیق محمود دهدار خوانده ام که باید اسم شخص و مادر را باید با حروف جمل وسیط حساب کنند.
ابراهیم
دوشنبه 6 مرداد 1393 12:50 ق.ظ
البته ببخشید كاملا دوستانه گفتم.
ابراهیم
دوشنبه 6 مرداد 1393 12:45 ق.ظ
ببخشید فك كنم اشتباهی صورت گرفته كسی طالع كسی رو با ابجد كبیر نمیگیره با ابجد صغیر میگیرن.
محمد
جمعه 27 تیر 1393 08:26 ب.ظ
ساحل
اگه اسم مادر کسی رو ندونید هیچ کاری نمیشه کرد
تازه باید مطمعن باشید که اسم مطابق شناسنامه اش باشه
ساحل
جمعه 27 تیر 1393 04:00 ب.ظ
سلام اگه اسم مادر شخص مقابل را ندونیم باید چکار کرد
محمد
چهارشنبه 25 تیر 1393 10:24 ب.ظ
کاظم
به هر صورتی که نوشته میشه محاسبه میشه
نحوه تلفظ و خواندن اسم ملاک نیست

کاظم
چهارشنبه 25 تیر 1393 07:08 ب.ظ
ابجد کلمات موسی الرضا یا خیرالنسا که ال خوانده نمیشن چطوره؟ال رو درمحاسبه باید گرفت یا نه؟
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30