جمعه 4 آذر 1384

حروف ابجد

   نوشته شده توسط: علی رضا ولی نژاد    نوع مطلب :خواص آیات واذکار ،

به در خواست دوست عزیزم آقا مهدی گل برای همه دوستانم

حروف ابجد

حروف ابجد بر دو نوع صغیر و کبیر می باشد .

ابجد صغیر :

(الف =1 )،(ب = 2 ) ، ( ج  = 3 ) ، ( د = 4 ) ، (ه = 5 ) ، ( و = 6 ) ، ( ز = 7 ) ، ( ح = 8 ) ، ( ط = 9 ) ، ( ی = 10 ) ، ( ک = 8 ) ، ( ل = 6 ) ، ( م = 4 ) ، ( ن = 2 ) ، ( س = ساقط ) ، ( ع = 10 ) ، ( ف = 8 ) ، ( ص = 6 ) ، ( ق = 4 ) ، ( ر = 8 ) ، ( ش = ساقط ) ، ( ت = 4 ) ، ( ث = 8 ) ، ( خ = ساقط ) ، ( ذ = 4 ) ، ( ض = 8 ) ، ( ظ = ساقط ) ، ( غ = 4 ) .

ابجد کبیر :

(الف =1 )،(ب = 2 ) ، ( ج  = 3 ) ، ( د = 4 ) ، (ه = 5 ) ، ( و = 6 ) ، ( ز = 7 ) ، ( ح = 8 ) ، ( ط = 9 ) ، ( ی = 10 ) ،( ک = 20 ) ،( ل =30 ) ، ( م = 40 ) ، ( ن = 50 ) ، ( س = 60 ) ، ( ع = 70 ) ، ( ف = 80 ) ، ( ص = 90 ) ، ( ق = 100 ) ، ( ر = 200 ) ، ( ش = 300 ) ، ( ت = 400 ) ، ( ث = 500 ) ، ( خ = 600 ) ، ( ذ = 700 ) ، ( ض = 800 ) ، ( ظ = 900 ) ، ( غ = 1000 ) .

باید به عرض برسانم که تنها حروف ابجد از جمله خواصی بسیار دارد ، که اکنون به طور خلاصه گفته می شود .

1-     هر گاه 28 حرف ابجد را در ورقع ای نوشته و بخواهد آنان را مسخر کند ، ورقه را در آب انداخته و آب را به خورد آنان دهد .

2-     می توان با 28 حرف ابجد دشمن را سرگردان کرد .

3-     می توان با 28 حرف ابجد دشمن را صدمه زد یا هلاک گردان .

4-     هر گاه 28 حرف را بر روی کاغذی نوشته وآن را در خاک دفن کنید به نیت آن غائب احضار گردد بحق تعالی غایب پیدا می گردد .

5-     به جهت محبت این حروف را نوشته بر روی کاغذی و آن را آب کشیده و آبرا بخورد مطلوب دهد بیقرار میگردد .

6-     هر گاه 28 حرف ابجد را بر روی کاغذ نوشته و آن را بر گردن طفل آویزان کند هرگز نترسد .

7-     هر گاه 28 حرف ابجد را بر روی کاغذ نوشته وکسی که طالب علم باشد ، کاغذ را آب کشیده بخورد ذهن او قوی گردد .

8-     هر گاه 28 حرف ابجد را بر روی کاغذ نوشته وآن را بر درختی کم ثمر ببندد ثمره آن زیاد می گردد .

هر گاه 28 حرف ابجد را بر روی کاغذ نوشته ودر چاهی که کم آب می باشد انداخته آب آن چاه زیاد می شود .

باید به عرض برسانم که هر سال 12 ماه دارد ، هر ماه را طالعی گفته اند ، در زمان حضرت سلیمان که هر انسانی روزگار او شبیه  یکی از این دوازده طالع می شود و آن 12 طالع به نام :

1 – حمل ، 2 – ثور ، 3 – جوزا ، 4 – سرطان ،  5 – اسد ، 6 – سنبله ، 7 – میزان ،

8 – عقرب ، 9 – قوس ، 10 – جدی ، 11 – دلو ، 12 – حوت ، میباشد .

هر گاه بخواهید طالع شخصی را پیدا کنید  :

باید نام و نام مادر او را به ابجد کبیر در آورده و با هم جمع کنید ، سپس حاصل جمع را تقسیم بر 12  کرده و باقیمانده طالع شخص می گردد .

توجه !

اگر زمانی باقیمانده صفر باشد باید نام تنها را تقسیم بر دوازده کنید و باقیمانده طالع آن شخص می شود .

و باید بدانید که فرق حروف ابجد با حروف فارسی این است که در حروف فارسی 32 حرف داریم اما در ابجد 28 حرف داریم و فرق آنها در 4 حرع ( گ- چ- پ- ژ ) میباشد و در هنگام استفاده از حروف ابجد در فارسی این حروف حذف می گردد .

مانند آقای هوشنگ بنت ژاله وقتی می خواهیم طالع آقای هوشنگ را حساب کنیم به طریق زیر عمل می کنیم ،

       ه        و        ش        ن       گ       بنت       ژ     ا      ل      ه 

             5        6        300     50      خالی    بنت   خالی    1    30    5

 

                       361                +                  36

جمع عدد هوشنگ به  عدد ابجد  کبیر می شود ،

50 + 300 + 6 + 5 = 361

جمع عدد ژاله به ابجد کبیر می شود ،

5 + 30 + 1 = 36 

مجموع نام و نام مادر می شود ،

361 + 36 = 397

چون که  دوازده طالع در سال داریم تقسیم بر 12 می کنیم و باقیمانده از تقسیم طالع هوشنگ می شود ،

397تقسیم بر 12 نتیجه باقیمانده 1 می شود ، و طالع آن حمل میباشد .

 

 

هر گاه بخواهید حساب کنید که آیا آقای محمد   زاده  مریم با خانوم فاطمه    زاده  بتول

 می توانند ازدواج بکنند یا نه ؟ آیا ستاره این دو نفر با هم جفت هست یا نه ؟ و در آینده تا آخر با هم زندگی میکنند یا نه ؟

 

    اول نام ونام مادر هر دو را به ابجد کبیر در آورده و بعد جدا جدا حساب کرده و بعد تقسیم می کنیم .

لطفا به موارد زیر توجه کامل فرمایید ،

اول آقای  م   ح   م   د   زاده  م     ر     ی      م 

           40 ،8 ،40 ،4      40 ، 200 ،10 ، 40 

    خانم   ف    ا    ط    م    ه    زاد     ب     ت     و     ل 

          80 ، 1 ، 9 ، 40 ، 5            2 ، 400 ،  6 ،  30

 

جمع عدد محمد 92 + جمع عدد مریم 290           438 + 135   

 

 

573               +               382         

 

 

955

مجموع چهار اسم بالا برابر است با :955

اکنون 955 را بر 5 تقسیم می کنیم ،

اگر باقیمانده تقسیم بالا 1  یا  3 یا  5  شود این دو به هم می رسند و ستاره آنها جفت می باشد وتا آخر با هم زندگی می کنند.

باقی مانده تقسیم بالا 5 می گردد که ستاره این دو نفر با هم جفت است وبه هم می رسند و موفق به ازدواج می شوند .

 

اگر باقیمانده تقسیم 2  یا  4  گردد این دو نفر به هم نمی رسند وستاره آنها جفت نمی باشد و تا آخر با هم زندگی نمی کنند .

توجه !

اگرزمانی  باقیمانده تقسیم صفر گردد معلوم میشود که یک طرف از خانواده طرفین با ازدواج موافق نمی باشند و ستاره آنها به طور قطعی جفت نمی باشد .

 

فایده بسیارمهم :

 

هر گاه دعا یا طلسم یا تعویضی آتشی برای خود یا کسی نوشتید باید توجه داشته باشید که در آن نامهای اسم اعظم خداوند بخشنده  مهربان  و هر نامی از خدا  و حروف ابجد نباشد چون آتش زدن این اسما حتما مورد غضب خداوند وموکلین و رجال الغیب خواهد شد .

 

فایده :

هرگز در شب تعویض ننویسید چرا که بعدأ در منزل خود موجب جنگ و نزاع می گردد و میل نوشتن و تصمیم گرفتن با خودتان می باشد .

خواص طبع ها :

1-     طبع آتشی همیشه زود عصبانی می شود و زود خاموش می گردد و کینه در دل نگه نمی دارد وهمیشه بدن او حرارت دارد وتشنه می باشد و زود جنگ شروع میکند .

2-     طبع خاکی همیشه متواضع و فروتن و ساکت می باشد و با حرمت وبا احترام با دیگران زندگی میکند .

3-     طبع بادی همیشه مغرور و تند خو میباشد و حرکات خود را پنهان از چشم دیگران انجام می دهد و بسیار زیرک  وکینه ای می باشد .

4-     طبع آبی همیشه مسرور شاد است و سه طبع بالا در وجودش ظاهر می گردد و همیشه از دست زبان به عذاب می افتد .

 


سه شنبه 17 اردیبهشت 1398 12:23 ب.ظ
سلام طالع بینی با ابجدصغیر چجوریه
بهار
پنجشنبه 18 آبان 1396 12:24 ب.ظ
سوال من اینه،هرکی ستارش با کسی جفت باشه به این معنیه که حتما باهاش ازدواج میکنه؟
نفس
شنبه 25 شهریور 1396 08:07 ب.ظ
استاد نجفی آرزوت نیست واسه دفع همزاد 530000 میگیره
محبوبه
چهارشنبه 15 شهریور 1396 11:26 ب.ظ
آیا میشه باکسی که ستاره اش باماجفت نیست ازدواج کرد؟
عذرا
یکشنبه 12 شهریور 1396 09:48 ب.ظ
درباره خودم زندگیم
عذرا
یکشنبه 12 شهریور 1396 09:45 ب.ظ
درباره خودم زندگیم
مظفر
دوشنبه 23 مرداد 1396 12:47 ق.ظ
باعرض سلام من هنوزندونستم عددی که شماتقسیم کردیدچگونه تقسیم شده که مثلاعدد397تقسیم بر12چگونه میشه یک وقتی تقسم میکنم عدددیگه ای بدست میادمیشه دراین موردتوضیح بدهید
عسل
دوشنبه 16 مرداد 1396 03:12 ب.ظ
سلام ..من تا تقسیم ب دوازده انجام دادم اما اینکه میگن طرح کنین رو متوجه نمیشم ..مثلا اگه حاصل تقسیم بشه 1531ینی کدام ماه یا جوابش چی میشه
اول مادر و خود شخصو جمع میکنیم بعد تقسیم ب دوازه بقیشو متوجه نمیشم ..لطفا توضیح بدین ممنونم
سمیه
چهارشنبه 11 مرداد 1396 05:02 ب.ظ
سوال من این هستش كه ی ناخانا در اسامی مانند موسی و مصطفی را باید ی در نظر بگیریم یا الف بنویسیم
ممنون می‌شم اگه زودتر پاسخ بدین
سعیده اربابی
پنجشنبه 21 اردیبهشت 1396 02:15 ب.ظ
سلام ایت برای الف و لام و واو و یای ناخوانا و همزه هم ععد ابجد هست؟؟؟اگرنیست چطور باید حساب کرد مثلا در کلمات النساء؟؟؟
باتشکر لطفا راهنمایی کنید
المدمر
چهارشنبه 16 فروردین 1396 12:10 ب.ظ
سلام دوستان. لطفا ازاین دوکتاب دوری کنید. شمس المعارف وطم طم هندی. چون.جوری طراحی شدن که وقتی کتاب بازبشه احظارانجام میشه مخصوصا. شمس المعارف واگرببینن شخص درحد احظارنبوده بلایی سرش میارن متسفانه دوستان بدون اینکه وضو بگیرن و7بارایت الکرسی.بخونن کتاب رومیخونن وکارخطذناکی هست وخیلی ها عقلشون روازدست دادن نگید المدمر نگفت. ،09372141539
سیده سولماز
سه شنبه 10 اسفند 1395 12:22 ق.ظ
سلام ببخشید اگه اول اسم سیده داشته باشه یا در اسم تشدید باشه حروف چطور محاسبه میشه؟ واینکه 28 حرف که گفتید در کاغذ بنویسید یعنی چی بنویسیم،چجوریاس؟؟؟
رضا
دوشنبه 18 بهمن 1395 10:23 ب.ظ
سلام. اگه صفر شد ینی برجتون 12 هست
حسین
جمعه 8 بهمن 1395 01:32 ق.ظ
خب باقیمانده طالع شخص وقتی تقسیم 12 کنیم صفر شد چه کنیم
عیسی المدمر
شنبه 25 دی 1395 01:42 ب.ظ
بسم الله الرحمن الرحیم سلام هرکس طالع ابجد کامل وباطل للسحر بسته شدن بخت ویا مشکلات درخانواده داشت به این شماره مراجعه کند درواتساپ وتلگرام سحر وخادم.سحر هرچه قوی باشد به امید خدا باطل میشه وهمش ازقران هست ما یک فایل صوتی وترفندهایی برای اذیت سحر وخادمش درنظرگرفتیم وقوی هستن 09372141539. دوستان هزینه رودرچت خواهم گفت ومن الله
عیسی المدمر
شنبه 25 دی 1395 01:41 ب.ظ
دوستان همه مشکلات روحی ازجن هست وما نقطه ضعفش را میدانیم جن میتونه وسوسه ازکار افتادن رزق مشکلات درخانواده هواس پرتی ریزش مو ترک نماز حتی ریزش دندان کابوس های مکرر سردی درخانواده. ترس بی مورد تخیلات وهزارکاردیگر
عیسی المدمر
شنبه 25 دی 1395 01:41 ب.ظ
واین روبدونید هرکس اسم واسم مادر روبرد بدونید ساحرهست وما توایران ساحراصلی نداریم همشون کلاه بردارند ساحراصلی کتاب نمیخواد همه این ها که ادعا دارن دروغگو هستن وازروکتاب مینویسن وخودشون هم حالیشون نیست ویا چاپ میدن دست مردم کاراصلی فقط قران وبالاترازکلام خدا هیچ چیزی نیست وجن ها چه یهودی چه ماسونی وچه غیره مثل بید میترسن ازقران یعنی واای به حالشون 09372141539 قاتلوهم یعذبهم الله با یدیکم جنگ کنید باهاشون خدا بادست خودتون اذیتشون میکنه وجن ها میدونن من چی میگم یعنی واای به حالشون درواتساپ وتلگرام درخدمتم
عیسی المدمر
شنبه 25 دی 1395 01:39 ب.ظ
دوستان گول هرکس رونخورید کسایی که اسم شخص واسم مادرش رومیبرن اینا ساحر هستن وما توایران اصلا ساحرنداریم ساحراصلی کتاب که ازروش بنویسه نمیخواد خخخ همشون کلاه بردارن وچاپی میدن دست مردم وخودشون هم حالیشون نیست اینا چین دوستان ترفندهایی ازخارج ازایران اماده کردیم که جن وسحر رومیترکونیم به امید خدا 09372141539 فایل صوتی ازجای جای قران اماده کردیم اتشی جن یهودی ماسونی سحرسیاه سحرجدایی هرنوع باشه به امید خدا خواهد گریخت وجن های متمرد ازخدا میدونن چی میگن درتلگرام و واتساپ درخدمتم ومن الله
عیسی المدمر
شنبه 25 دی 1395 01:32 ب.ظ
واین روبدونید هرکس اسم واسم مادر روبرد بدونید ساحرهست وما توایران ساحراصلی نداریم همشون کلاه بردارند ساحراصلی کتاب نمیخواد همه این ها که ادعا دارن دروغگو هستن وازروکتاب مینویسن وخودشون هم حالیشون نیست ویا چاپ میدن دست مردم کاراصلی فقط قران وبالاترازکلام خدا هیچ چیزی نیست وجن ها چه یهودی چه ماسونی وچه غیره مثل بید میترسن ازقران یعنی واای به حالشون 09372141539 قاتلوهم یعذبهم الله با یدیکم جنگ کنید باهاشون خدا بادست خودتون اذیتشون میکنه وجن ها میدونن من چی میگم یعنی واای به حالشون درواتساپ وتلگرام درخدمتم
عیسی المدمر
شنبه 25 دی 1395 01:24 ب.ظ
دوستان همه مشکلات روحی ازجن هست وما نقطه ضعفش را میدانیم جن میتونه وسوسه ازکار افتادن رزق مشکلات درخانواده هواس پرتی ریزش مو ترک نماز حتی ریزش دندان کابوس های مکرر سردی درخانواده. ترس بی مورد تخیلات وهزارکاردیگر
عیسی المدمر
شنبه 25 دی 1395 01:19 ب.ظ
بسم الله الرحمن الرحیم سلام هرکس طالع ابجد کامل وباطل للسحر بسته شدن بخت ویا مشکلات درخانواده داشت به این شماره مراجعه کند درواتساپ وتلگرام سحر وخادم.سحر هرچه قوی باشد به امید خدا باطل میشه وهمش ازقران هست ما یک فایل صوتی وترفندهایی برای اذیت سحر وخادمش درنظرگرفتیم وقوی هستن 09372141539. دوستان هزینه رودرچت خواهم گفت ومن الله
معصومه
پنجشنبه 23 دی 1395 05:30 ب.ظ
سلام خیلی بی مزه ای شماره خاموشه
راصیه
چهارشنبه 22 دی 1395 10:21 ب.ظ
دعا نویس خوب میخاید استاد نجفی بخدا طوری جواب می‌گیری که ارزونه اینم شمار شه 09393427383
شنبه 18 دی 1395 02:32 ب.ظ
باعرض سلام ممنون ازشمامیشه تیناخانوم که دعامی نویسیدشمارتون راهم بذاریدتاباهاتون درتماس باشیم
شنبه 18 دی 1395 02:21 ب.ظ
باعرض سلام ممنون ازشمامیشه تیناخانوم که دعامی نویسیدشمارتون راهم بذاریدتاباهاتون درتماس باشیم
محسن
جمعه 10 دی 1395 09:48 ب.ظ
من موندم چی بگم؟؟وقتی بر5 بخشپذیر باشه باقیمانده صغر میشه.اصلا باقیمانده5 نداریم.....
شیدا
جمعه 3 دی 1395 11:26 ق.ظ
سلام خسته نباشید .در این سایت نوشته شده ک بجای کلمه گ هیچ عددی درنظر نمیگیریم .اما در چند سایت دیگر نوشته شده بجای گ از ک استفاده میکنیم و یا اینکه برای نرگس چون نرگس فارسی شده نرجس هست پس باید از ج استفاده شود .لطفا راهنمایی کنید ممنونم .ممنون از سایت خوبتون .خسته نباشید .
تینا
دوشنبه 22 آذر 1395 08:01 ق.ظ
باعرض سلام .من خودم دعا نویسم . حدود ده ساله. این حساب ها اصالتا درستن بشرطیکه درست محاسبه بشن . اما اینم بگم دوستان با اینکه خودم با جن و دعا و قدرتهای ماورا در ارتباطم ولی در عمق وجودم فقط از خدا کمک و راهنمایی میگیرم من همیشه بخودم گفتم که بالاتر از خداوند خدایی و عالمی نیست و با تمام وجودم از اون خاستم راهنمام باشه . ارامش واقعی و همه ی سوالهای بی جواب پیش اونه . این حساب بنظر من درسته . اما خب در اصل خوشبختی اصلی رضایت خداونده . من و همسرم اگر مومن و پایبند خدا باشیم قطعا حتی برخلاف حسابها خداوند ستاره هامون جفت میکنه . اذا اراد شی یقول له کن فیکون . خدا چیزی بخواد در همون ثانیه خواستش به انجام میرسه . به امید روزی که هممون به این باور برسیم و خوشبختی ابدیمون رو از خدا بطلبیم . حضرت فاطمه هجده سال بیشتر عمرنکرد اما بیشتر از سنش خوشبختی رو چشید چرا که خداوند خوشبختی اونو در پدر نیکو صفتش و همسر پر از عشق و وفادارش و فرزندان طیب و طاهرش براش خلاصه کرد نه در عمری دراز اما پوچ و بی عشق و بی ثمر . اگر دوست داشتید در کانالم شرکت کنید کانال تلگرامی ویس ظبط میکنم در باره خدا و اعتقاداتم . با ارزوی سعادت پایدار برای تک تکتون
روح اله
دوشنبه 1 آذر 1395 12:09 ق.ظ
سلام . در محاسبه رابطه بین پسر و دختر با حروف ابجد باید اعداد حروف پسر و دختر رو تقسیم بر ۵ کرد نه ۱۲ . تقسیم اعداد بر ۱۲ برای محاسبه طالع و تقدیر هر شخص برای خودش می باشد و باید اعداد اسم شخص و مادرش محاسبه و تقسیم بر ۱۲ شود و در بین طالع های ۱۲ گانه مشخص شود . من ۸ ساله با حروف ابجد آشنا شدم و با تجربه به نتیجه رسیدم
چهارشنبه 12 آبان 1395 06:49 ب.ظ
تا کی خرافات تا کی مزخرف تا کی هرزه گویی ؟؟؟ ؟؟؟ ؟؟؟
نمایش نظرات 1 تا 30
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic